Διαβούλευση ΕΠ “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020"

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014 - 2020» καταρτίζεται λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες πολιτικής μεταφορών και τη λίστα αναπτυξιακών έργων του Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύσεων Μεταφορών  (ΣΠΕΜ), καθώς και τους διαθέσιμους πόρους από τα διαρθρωτικά ταμεία της Περιόδου 2014-2020. Αποτελεί το βασικό προγραμματικό κείμενο για τη συγχρηματοδότηση δράσεων μεταφορών και περιβάλλοντος από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής κατά την ΠΠ 2014-2020.

Το κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος υποβάλλεται σε διαβούλευση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου της Περιόδου 2014 - 2020. Για τη διαβούλευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ), αρμόδια είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΥΔ ΕΠ-ΕΠ). Η Διαβούλευση σχετικά με αυτό το κείμενο γίνεται μέσω του παρακάτω συνδέσμου της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας. 

Tο σχετικό υλικό για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 (προσκλήσεις, αποφάσεις ένταξης κτλ) αναρτάται στην νέα ιστοσελίδα του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020.