Επιτροπή παρακολούθησης

Στην ενότητα αυτοί βρίσκονται οι Φάκελοι  των Συνεδριάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης (ΕπΠα) του ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας», οι οποίοι περιλαμβάνουν τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής και τις Αποφάσεις που ελήφθησαν.