Συντελεστές του προγράμματος

Η σχέση μεταξύ των συντελεστών του προγράμματος φαίνεται εδώ

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

Το ΕΤΠΑ αποσκοπεί στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της μείωσης των περιφερειακών ανισορροπιών. Χρηματοδοτεί δράσεις που στοχεύουν να αμβλύνουν τα οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα των αστικών περιοχών. Επίσης, προνομιακής μεταχείρισης τυγχάνουν οι περιοχές με φυσικά γεωγραφικά μειονεκτήματα (νησιωτικές, ορεινές ή αραιοκατοικημένες περιοχές), καθώς και οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, οι οποίες λαμβάνουν πρόσθετες πιστώσεις ως αντιστάθμιση στην απομόνωσή τους.

Ταμείο Συνοχής 2007-2013

Το Ταμείο Συνοχής συμβάλλει στη χρηματοδότηση των ενισχύσεων στον τομέα του περιβάλλοντος και των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών στα δέκα νέα κράτη μέλη, καθώς και στην Ισπανία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία. Το Ταμείο εντάσσεται στο στόχο «Σύγκλιση» της ανανεωμένης πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2007-2013. 

Εθνική Αρχή Συντονισμού 

Η Εθνική Αρχή Συντονισμού συντονίζει και καθοδηγεί τις διαχειριστικές αρχές και τους ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης κυρίως σε θέματα προγραμματισμού και εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων καθώς σε ότι αφορά το σχεδιασμό και την προσαρμογή του ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου. Επίσης έχει την ευθύνη της ανάπτυξης και λειτουργίας του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος. Συνεργάζεται με την Αρχή Πιστοποίησης κυρίως σε ότι αφορά θέματα λειτουργίας και προσαρμογής των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου. Στο πλαίσιο αυτό συνεργάζεται με την Επιτροπή και είναι ο κύριος συνομιλητής της χώρας με αυτήν για θέματα ΕΣΠΑ. 
Η Εθνική Αρχή Συντονισμού, συγκροτείται από τις παρακάτω Ειδικές Υπηρεσίες:

  1. Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ)
  2. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣ)
  3. Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)
  4. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ)
  5. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Παρακολούθησης Λοιπών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Αρχή Ελέγχου 

Η Αρχή Ελέγχου έχει την ευθύνη για τον έλεγχο της ουσιαστικής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό διενεργεί ελέγχους στις αρχές και στους φορείς διαχείρισης (διαχειριστικές αρχές και ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης) στην αρχή πιστοποίησης, στους δικαιούχους και τις πράξεις. Στις αρχές διαχείρισης που ελέγχονται εμπίπτουν και οι υπηρεσίες /μονάδες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης. Επίσης δεδομένου ότι ο σχεδιασμός του ΟΠΣ γίνεται κεντρικά από υπηρεσία της Εθνικής Αρχής Συντονισμού η εγκατάσταση και λειτουργικότητα του ενιαίου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ελέγχεται στην αντίστοιχη υπηρεσία (Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού. 

Αρχή Πιστοποίησης 

Η Αρχή Πιστοποίησης είναι υπεύθυνη την κατάρτιση και την υποβολή πιστοποιημένων δηλώσεων δαπανών και αιτήσεων πληρωμών στην Επιτροπή και για τη διασφάλιση των χρηματοδοτικών ροών από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής, ενώ παράλληλα έχει την δυνατότητα διενέργειας επιθεωρήσεων στις διαχειριστικές αρχές, στους ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης, στους δικαιούχους και στις πράξεις. (αυτή πάει στο Υπουργείο Οικονομικών;;;)

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Αποστολή του Υπουργείου στους τομείς Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων είναι:   
Εισήγηση για τη χάραξη Εθνικής πολιτικής και δημιουργία κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, καθώς και η εφαρμογή της πολιτικής στον τομέα των Δημοσίων Έργων.  
Η εποπτεία στην όλη κατασκευαστική δραστηριότητα της χώρας.  
 Η κατάρτιση μακροχρόνιων και ετήσιων προγραμμάτων εκτέλεσης έργων, η εξασφάλιση χρηματοδότησης και η παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσής τους.  
 Το ορθολογικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και τη συνεχή παρακολούθηση των τεχνικών, οργανωτικών και οικονομικών δυνατοτήτων των εργοληπτικών επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν την κατασκευή των έργων. 

Επιτροπή Παρακολούθησης

Σύμφωνα με το άρθρο 63 του Καν. (ΕΚ) 1083/06 για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συστήνεται Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ με αποστολή την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας υλοποίησης του ΕΠ.
Ένα επιπλέον εργαλείο παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι η Ετήσια Έκθεση του Ε.Π., η οποία από το έτος 2008 έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, υποβάλλει η Διαχειριστική Αρχή στην Επιτροπή. Η Ετήσια Έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες προκειμένου να παρέχεται σαφής εικόνα για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος. Επίσης, στην ΚΥΑ Έγκρισης της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Μελέτης του ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας», αλλά και στα πλαίσια της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης προβλέπεται σύστημα παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσω της σύνταξης ετήσιων εκθέσεων.
Τέλος, όπως προβλέπεται και από το κανονιστικό πλαίσιο με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της συνέπειας της ενίσχυσης από τα Ταμεία, πραγματοποιούνται αξιολογήσεις τόσο πριν και μετά όσο και κατά τη διάρκεια της Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών

Η Ε.Δ.Α. Μεταφορών (πρώην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια, Αστικές Συγκοινωνίες) συστάθηκε με κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (αρ. 1166/Φ.2/947/22.5.2008, ως τροποποίηση της Απόφασης αρ. Ρ1/77900/1246/09.01.01, ΦΕΚ 4Β'). Υπάγεται απ' ευθείας στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Σκοπός της είναι η εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της κανονικότητας της διαχείρισης και εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και έργων  (όπως το ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» και Περιφερειακά ΕΠ του ΕΣΠΑ). Στα πλαίσια αυτά, διασφαλίζει τη συμβατότητα των πράξεων που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα προς το Εθνικό και Κοινοτικό δίκαιο, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη στους Τελικούς Δικαιούχους. Σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Συντονισμού και τις κατά περίπτωση εμπλεκόμενες Διαχειριστικές Αρχές, είναι αρμόδια για το σχεδιασμό, προγραμματισμό, αξιολόγηση, παρακολούθηση και έλεγχο της υλοποίησης των πράξεων που αντιστοιχούν στο εκχωρημένο στην Υπηρεσία τμήμα των Π/Υ των προαναφερόμενων ΕΠ.

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» 

Η ΕΥΔ ΕΠ- ΕΠ, που συστάθηκε με την ΚΥΑ ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ765/11-02-08 (ΦΕΚ 641Β/10-4-2008) υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και αρμοδιότητά της είναι η Διαχείριση του Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» καθώς και η άσκηση καθηκόντων Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για πράξεις συγκοινωνιακών υποδομών αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, οι οποίες περιλαμβάνονται σε περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα και αφορούν περιφέρειες μεταβατικής στήριξης (άρθρο 5 § 1(α) του Ν.3614/2007). Η ισχύουσα ΚΥΑ  είναι ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ/1220/26-3-2012 (ΦΕΚ 926Β/26-3-2012).

Τελικοί Δικαιούχοι και Φορείς